obrazek obrazek

19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 4
tel. 87 620 15 55, 87 620 15 60
Zapraszamy w dni powszednie
od 7:00 do 16:00


Imię:  Nazwisko:

Adres:Telefon:

E-mail:

Zapytanie:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (dalej RODO)
informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Przewodów i Kabli „EŁKTRIM” Witold Marek Styliński z siedzibą w Ełku, ul. Dojazdowa 4, NIP: 5710002287, REGON:790350774,
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dojazdowa 4, 19-300 Ełk lub e-email rodo@elktrim.pl;
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dla realizacji umów współpracy handlowej i marketingowej;
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie bez profilowania;
  5. Odbiorcami Pani/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;
  6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panią/Pana oraz udostepnionych przez źródła publiczne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEiDG):
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny -rodo@elktrim.pl lub kontakt pisemny na adres siedziby firmy.

Prawa powyższe i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 RODO.

Z poważaniem,
Zakład Przewodów i Kabli "EŁKTRIM"
Witold Marek Styliński


O Firmie | Certyfikaty | Kontakt | Aktualności | Katalog Produktów | Cennik | Download
Zakład Przewodów i Kabli EŁKTRIM
19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 4
tel. 87 620 15 55, e-mail: elk@elktrim.pl

deos